AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ PERSPEKTİFİNDEN BİN ALİ’NİN TUNUS’U

Ergin Ergül[1]

Giriş

Avrupa ölçeğinde çoğulcu demokrasi, insan hakları ile hukukun üstünlüğünü savunma ve güçlendirmeyi amaçlayan, Türkiye’nin de 1950 yılından beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin hazırladığı en önemli uluslararası hukuk metinlerinden birisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir. Taraf devletlerin, yetki alanlarında bulunan herkes için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (AİHS) yer alan hak ve özgürlükleri tanıması yükümlülüğü vardır. Sözleşmenin yargısal bir denetim organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) üye ülkelere karşı yapılan başvurularda verdiği kararlar, uluslararası alanda o ülkenin insan hakları karnesini oluşturmaktadır. Daha Fazlasını Oku

Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi

Ergin Ergül*

Giriş

Küresel çağda, evrensel bir bilge olarak insanlığa yol göstermeye devam eden Mevlana,  eskimeyen eserlerinde hukuk alanında da ilham alınabilecek birçok düşünce ve görüş ileri sürmektedir. Bu bağlamda, onun günümüzdeki adalet ve hukuk devleti tartışmalarına ışık tutacak bazı düşüncelerini hukukçu gözüyle irdelemek istiyoruz.

Mevlânâ,  rahmet olarak nitelendirdiği hukukun toplum düzenini, barış ve güvenliğini, uluslararası hukukun da uluslararası güvenlik ve barışı sağlamadaki rolüne Mesnevide şöyle dikkat çeker: Daha Fazlasını Oku

Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce

Giriş

Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde toplumsal ve küresel sorunların çözümüne ve varılacak hedeflere ilişkin stratejiler üretme önem kazanmıştır. Yolsuzlukla, terörle, örgütlü suçla mücadele stratejileri, pazarlama ya da iletişim stratejileri vs. Bu gelişmeyle, birlikte stratejik düşünme kavramı popüler olmuştur.

Strateji; kelimenin kökeni ve kavramın gelişimine ilişkin birçok şey söylense de,  bugün dilimizde kazandığı anlam ve kapsama göre, “belli bir hedefe varmak, başarılı olmak için izlenmesi gereken yol ve yöntem” veya “saptanan uzun vadeli hedefe hangi araçlarla ve nasıl ulaşacağının ilkeleri” olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü de benzer şekildeönceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol” şeklinde tanım vermektedir. Daha Fazlasını Oku

Uluslararası Atıflar

1.Ergül, Ergin (2004), Justizministerium, Abteilungsleiter des Direktoriums für Internationales

Recht und Auswärtige Beziehungen, Cook, Democracie, Kurumo, Jänner 2004, pp.

10–13, www.terror.gen.tr/deutsch/artikel.

Practice Meets, Science Contemporary Anti-Corruption Dialogue, IACSS 2009 Edited by Martin Kreutner, Wien 2010, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung

http://www.bak.gv.at/cms/bia_en/iacss/Practice_Meets_Science_09_druckreifinkl_Cover.pdf Daha Fazlasını Oku

Tebliğler

“Karaparanın Aklanmasının Hukukî ve Cezai Boyutları”, Karapara Aklama ve Önlemler, T.C.Merkez Bankası yayını, Ankara 1999, s. 23-35.

Karapara Aklama ile Mücadele, Karapara Aklama ve Önlemler Paneli, Bankalar Birliği, İstanbul 1999.

Sanctions et mesures de prévention de la corruption en Turquie, Conseil de l’Europe, programme d’action contre la corruption, 5éme Conférence européenne des services spécialisés dans la lutte contre la corruption,İstanbul (Turquie), 15-17 novembre 2000 Daha Fazlasını Oku

Makaleler


Milliyet Gazetesi

Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu, Milliyet Gazetesi, 12.12.1993. erişim için: gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1993/12/12

Balıkesir Barosu Dergisi

Mevzuatımız Açısından Uyuşturucu Madde Kavramı, Balıkesir Barosu Dergisi, sy.54 ( Haziran 1995), s.37.

İstanbul Barosu Dergisi

Günümüz Dünyasında Uyuşturucu Maddeler Sorunu, İstanbul Barosu Dergisi, c.69, S.1993/ 10-11-12, s.756-763.

AT Ülkeleri Hukuklarında Uyuşturucu Madde Suçları, İstanbul Barosu Dergisi, c.70, S.1996/ 7,8,9, s.457-461.

Yeni Adalet Dergisi

Uyuşturucu Maddeler ve Suç Politikası, Yeni Adalet Dergisi, yıl 5, S.36 (Haziran 1995), s.6. Daha Fazlasını Oku

Hz.Mevlânâ'dan İyi Yönetim İlkeleri

 

Günümüzde yöneticilik, gerek kamu da gerekse özel sektörde artan sorumluluklarına paralel olarak, iyi bir eğitim ve bilgi düzeyinin

yanısırabilgelik de gerektiren  bir nitelik kazanmıştır. Hz. Mevlana’nın gerek hayatında yöneticilerle olan ilişkileri, gerekse çeşitli eserlerindeki düşünceleri günümüz liderlerine, yöneticilerine yol gösterecek, ilham verecek bir çok bilgelik içermektedir.

Hz. Mevlana’ya  bakışımızın, onu tarihi bir hatıra görmekten ziyade, güncel konularda yol gösterici, ilham verici bir kılavuz olarak değerlendirmeye dönüşmesi halinde, onun uçsuz bucaksız düşünce dünyasından, her alanda çok daha iyi yararlanabileceğimiz aşikardır. Bu nedenle, aşağıdaki satırlarda  Hz. Mevlana’nın eserlerine, bir de yönetici gözüyle bakmayı ve yöneticileri ilgilendiren konularda, onun güçlü, derin ve çarpıcı düşüncelerinin, günümüz terminolojisi ışığında zihnnimizde uyandırdığı çağrışımların bir kısmını kaleme almayı denedik. Daha Fazlasını Oku

Mevlana Perspektifinden Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Küresel çağda milletimizin ve insanlığın ilham alıp izleyebileceği evrensel kılavuzların başında hiç şüphesiz Mevlana gelmektedir. Bu büyük bilgeye saygı ve sevgi duyanların bakışı, ancak onu tarihi bir hatıra görmekten ziyade, çeşitli bilimsel alanlar ve güncel konularda yol gösterici, ilham verici bir kılavuz olarak değerlendirmeye dönüşürse, onun uçsuz bucaksız düşünce dünyasından her alanda çok daha iyi yararlanmak mümkün olabilir.

Mevlana’nın insan hakları çağı olarak da nitelenen çağımızda, insan hak ve özgürlükleri ve özellikle de, her türlü bireysel ve toplumsal gelişme ve ilerlemenin temelini oluşturan düşünce özgürlüğü alanında da, günümüzdeki tartışmalara ışık tutan eskimez tespitleri ve görüşleri vardır.

Metnin Devamı İçin Lütfen Bağlantıyı Tıklayınız

Hukukçu Gözüyle Mevlânâ ve Mesnevisi

Mevlânâ ve Mesnevisi

Tüm zamanların en büyük  bilgelerinden ve küresel çağda, tüm dünyanın saygıyla andığı evrensel değerlerden  biri olan Mevlânâ Celaleddin Rumî’nin başyapıtı  Mesnevi, diğer bir çok konu ve bilim dalının yanısıra, hukukçu gözüyle ve  hukuk perspektifinden   bakıldığında da, oldukça etkileyici tespit ve değerlendirmeler   içermektedir.

Mevlânâ ve Mesneviyle ilgilenenlerin yakından bildiği gibi, herkes bu büyük düşünür ve söz ustasında kendisi için bir şeyler bulabilmekte, onun çağrısı dünyanın dört köşesinde, tüm dillerde yankılanmaktadır. Mesneviyi okuyan bir hukukçu da, onda hiç beklemediği kadar hak,  hukuk, mahkeme, şahitlik, adalet, suç, ceza gibi hukukî terim ve kavramlar ve hukukçu hikayeleriyle karşılaşacaktır. Daha Fazlasını Oku