AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESABATINDA YABANCILARIN AİLE VE ÖZEL HAYAT HAKKI ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi gibi yaban­cıların özel ve aile hayatı hakkını ayrıca düzenlememektedir. Yabancılar yönünden bu hak Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesi (AİHM) içtihatlarına dayalı olarak çıkartılan AB mevzuatından kaynaklanmaktadır. Ulus üstü bir örgütlenme olan Avrupa Birliği Avrupa Birliği Maastricht Antlaşması ile Birliğe üye devletlerin vatandaşları için, ülkelerinin vatandaşlığını tamamlayıcı olarak “Birlik yurttaşlığı” kavramını benimsemiştir. Dolayısıyla Birlik vatandaşı olmayanlar AB hukuku açısından yabancıdırlar. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Birlik vatandaşı yabancı eşlerin aile ve özel hayat haklarını tanımak için Avrupa yurttaşlığına dayanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa toplulukları Adalet Divanı, Aile Birleşimi Hakkı, İkincil Koruma, geçici Koruma

The Protection of Aliens

in the Context e of the Right

to Private and Family Life

in the European Union Acquis

Abstract

European Charter of Fundamental Rights like the ECHR does not regulate separately the private and family life rights of aliens. Regarding aliens. This rights derives from the EU acquis which is based on the case law of the European Court of justice and European Court of Human Rights. As a supranational organization the EU has adopted the concept of “Union citizenship” as a complementary affiliation for the citizens of the member states under the Maastricht Treaty. Therefore, those who are not Union citizens shall be deemed as alien in terms of EU legislation. European Court of justice has based on the European citizenship so as to recognize the private and family rights of the alien spousess holding Union citizenships.

Keywords: European Union, European Court of Justice, right to family reunion, secondary protection, provisional protection.

Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71 Sayı 2013/3 Issn 1300-9885

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir