Kategori arşivi: Tebliğler

İNSAN HAKLARINI BİLGECE DÜŞÜNMEK: MEVLANA, SADİ ŞİRAZİ VE İBN HALDUN DÜŞÜNCESİNDE İNSAN VE İNSAN HAKLARI

Doç. Dr. Ergin ERGÜL

ÖZET

Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273) Mesnevi, Sadi Şirazi (1210-1292) Bostan ve Gülistan, İbn Haldun ise (1332-1406) Mukaddime adlı eşsiz ve ünlü eserleri ile evrensel düzeyde tanınan ve günümüzde, çeşitli alanlarda esin kaynağı olan çok yönlü ve bilge Müslüman düşünürlerdir. Bu ünlü bilge düşünürlerin herbiri, düşünce dünyalarının merkezine insanı, insan onurunu, özgürlük, eşitlik ve adaleti koymuştur. Üçünün de düşünce dünyasının arkasında parlak İslam medeniyetinin zengin birikimi vardır. Söz konusu düşünürler hayat sürdükleri harpler, iç savaşlar, sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantılarla dolu kritik dönemlerde, yaygın insan hakları ihlallerine tanıklık etmişlerdir. Dönemin en önemli bilim merkezlerinde, en iyi hocalardan aldıkları eğitim ile deneyim ve gözlemleri ışığında,  insanlığın sorunlarına bilgi ve bilgelik, madde ve mana, akıl ve inanç,  hak ve ödev ile özgürlük ve güvenlik gibi değerlerin denge ve uyumunu gözeten evrensel ve bütüncül çözümler üretmişlerdir. Okumaya devam et

I. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ BİLDİRİLER KİTABI

 

Jpeg

Aksaray Üniversitesi öncülüğünde 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde ilki düzenlenen Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, İslam öncesi dönemden 18. Yüzyıla kadar olan dönem içerisindeki Türk İslam Düşüncesini konu almaktadır. Kongrenin amacı ihmal edilmiş bir alana dikkat çekerek yerli kavramlarla yerli düşüncemizin yeniden inşasına ve sistemleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Bildiriler kitabında Sayın Dr. Ergin Ergül’ün “MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASININ SİYASAL VE TOPLUMSAL BOYUTLARI” adlı bildirisi de yer almaktadır.

Bildirilere ulaşmak için bu bağlantıyı izleyiniz.

Göçmen ve Sığınmacıların AİHS’nin Aile ve Özel Hayat Hakkına Saygı Kapsamında Sınırdışı Etmeye Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Sosyal Hizmet Bölümü koordinasyonunda düzenlenen  “Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları” sempozyumu 29-30 Mayıs 2015 tarihlerinde  Halkalı Merkez Kampüsünde gerçekleştirilmiştir.

İki gün süren sempozyumda siyaset, sosyoloji, sosyal hizmet, ekonomi ve yönetim bilimi gibi alanlarda bilhassa göç politikaları üzerine çalışan akademisyen ve uzmanları bir araya gelerek konu tüm ayrıntılarıyla ele alınmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda, Dr. Ergin ERGÜL “Göçmen ve Sığınmacıların AİHS’nin Aile ve Özel Hayat Hakkına Saygı Kapsamında Sınırdışı Etmeye Karşı Korunması” konulu bir tebliğ sunmuştur.

Söz konusu tebliğin sunu formatına ulaşmak için bu bağlantıyı izleyiniz.

Tebliğler

“Karaparanın Aklanmasının Hukukî ve Cezai Boyutları”, Karapara Aklama ve Önlemler, T.C.Merkez Bankası yayını, Ankara 1999, s. 23-35.

Karapara Aklama ile Mücadele, Karapara Aklama ve Önlemler Paneli, Bankalar Birliği, İstanbul 1999.

Sanctions et mesures de prévention de la corruption en Turquie, Conseil de l’Europe, programme d’action contre la corruption, 5éme Conférence européenne des services spécialisés dans la lutte contre la corruption,İstanbul (Turquie), 15-17 novembre 2000 Okumaya devam et