Rumi’s Aproach to Human Rights and Freedoms

ABSTRACT

From the 13th century to the present day, Mevlânâ Celâleddin Mohammed has continued to guide whosoever wants to know himself/herself, to understand the meaning of life and to find the truth. Rumi is, without doubt, one of those universal personalities whose biographies, works and world of thought are deeply analysed. Especially the Masnavi, the most renowned work of Rumi, is a unique piece which enables us to understand his immense world of thoughts. It has been known that humanity, justice and freedom have an important role in his system of thought.

It is a well-known historical fact that instability, conflicts and human rights violations were extensive in the world, especially in Anatolia in the 13th century, the period during which Rumi lived. When his life, social relations, close contacts with administrators and scholars and the universality of his messages are taken into consideration, it can be concluded that his opinions may be helpful to find solutions to universal problems that communities and humanity face today. And the protection and development of human rights and freedoms certainly rank first among these issues. However there is not sufficient academic research on the lawyer and thinker identity of Rumi, who was a versatile wise man, and the reflection of his identity on his books.

Therefore, this study aims to reveal the perspective of Rumi on human rights and freedoms, which are among the most important fields of interest for lawyers and political scientists of our age and how we can benefit from this different point of view in today’s world.

Key Words: Rumi, Masnavi, human rights, freedom.

ÖZET

Mevlânâ Celâleddin Muhammed 13. yüzyıldan beri kendini tanımayı, hayatın anlamını an-lamayı ve gerçeği bulmayı isteyenlere kılavuzluk etmeyi sürdürmektedir. Mevlânâ, hiç kuşkusuz, yaşam öyküsü, eserleri ve düşünce dünyası en fazla incelenen evrensel şahsiyetlerden biridir. Özellikle de Mevlânâ’nın en bilinen eseri olan Mesnevi, onun geniş düşünce dünyasını anlamamıza yardımcı olan eşsiz bir çalışmadır. Özellikle insan sevgisinin, adalet ve özgürlük kavramlarının onun düşünce sisteminde çok önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.

13. yüzyıla denk gelen Mevlana’nın yaşadığı zaman diliminde dünyada ve özelde de Anadolu’da istikrarsızlık, çatışmalar ve insan hakları ihlallerinin yaygın bir hal almış olduğu bilinen bir tarihi olgudur. Onun hayatı, sosyal ilişkileri, yöneticilerle ve bilginlerle yakın temasları ve eserlerindeki mesajların evrenselliği göz önüne alındığında, onun görüşlerinden çağımızda toplumların ve insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel sorunların çözümü için yararlanılabileceği akla gelmektedir. Bu konuların başında ise hiç kuşkusuz insan hakları ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi gelmektedir. Ancak çok yönlü bir bilge olan Mevlana’nın, hukukçu düşünür kimliği ve bu kimliğinin eserlerine yansımaları üzerine yeterli ölçüde akademik çalışma mevcut değildir.

Bu noktadan hareketle, çalışma günümüzde hukukçuların ve siyaset bilimcilerin en önemli ilgi alanlarından olan insan hakları ve özgürlükler konularına Mevlana’nın bakışını ve bakıştan günümüzde nasıl yararlanılabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, Mesnevi, insan hakları, özgürlük

Makalenin Tamamını okumak için lütfen bu bağlantıyı izleyiniz. (Human Rights Review 2014-1)

Dr. Ergin ERGÜL

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir