Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Bağlamında Uluslararası Terörle Mücadele Stratejileri

Dr. Ergin ERGÜL

ÖZET

Özgürlük ve güvenlik dengesi günümüz demokrasilerinin ülke çapında, uluslararası örgütlerin ise, bölgesel, ulus üstü ve evrensel düzeyde sağlamaya çalıştıkları önemli ve stratejik bir hedefi ifade etmektedir. Demokratik dev­letlerin ruhu olarak nitelenen temel hak ve özgürlüklerin, günümüzde hukuk devletine yönelik tehditlerin başında gelen terörle mücadele bağlamında da korunması büyük önem taşımaktadır. Uluslararası örgütler, evrensel, bölge­sel ve ulusüstü düzeylerde insan haklarını dikkate alan terörle mücadele stratejileri hazırlamışlardır. Bu makalede söz konusu stratejiler arasında, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren “Birleşmiş Milletler Küresel Terörle Mücadele Stratejisi”, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin “İnsan Hakları ve Terörle Mücadelede Rehber İlkeleri” ile “Avrupa Birliği Terörle Müca­dele Stratejisi” irdelenmektedir. Bu üç strateji belgesinin insan haklarına ilişkin içerdiği hükümler incelenerek, bu alanda dayandıkları ortak ilkeler ve farklılaştıkları alanlar ortaya konulmaktadır. Bu şekilde söz konusu uluslara­rası örgütlerin özgürlük ve güvenlik dengesine yaklaşımları, terörle mücade­le strateji ve politikalarında insan haklarının korunması konusunda yer alan ilke ve tedbirler incelenmek suretiyle gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özgürlük ve Güvenlik Dengesi, Terörle Mücadele Stratejisi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği.

INTERNATIONAL COUNTER-TERRORISM STRATEGIES IN THE CONTEXT OF FREEDOM – SECURITY BALANCE

ABSTRACT

The freedom-security balance is an important strategic target that modern democracies try to achieve throughout the nation while international organizations try to achieve at regional, supra-national and universal levels.  It is very important that fundamental rights and freedoms which are deemed as the spirit of democratic states are also protected in the context of counter-terrorism, which is one of the leading threats against state of law today. In­ternational organizations prepare counter-terrorism strategies that take hu­man rights into consideration at universal, regional and supra-national levels. This article addresses, among others, United Nations (UN) Global Counter-Terrorism Strategy, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on human rights and the fight against terrorism and the European Union (EU) Counter-Terrorism Strategy which are of particular concern to Turkey. The human rights-related provisions of these three documents are examined and shared principles and differing points of view are set forth. Thus, the approach of relevant international organizations to freedom-security balance is revealed through examination of principles and measures with regard to protecting human rights in these counter-terrorism strategies and policies.

Keywords: Freedom-Security Balance, Counter-Terrorism Strategy, United Nations, Council of Europe, European Union.

Makalenin Devamı için bu bağlantıyı izleyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir