Makaleler


Milliyet Gazetesi

Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu, Milliyet Gazetesi, 12.12.1993. erişim için: gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1993/12/12

Balıkesir Barosu Dergisi

Mevzuatımız Açısından Uyuşturucu Madde Kavramı, Balıkesir Barosu Dergisi, sy.54 ( Haziran 1995), s.37.

İstanbul Barosu Dergisi

Günümüz Dünyasında Uyuşturucu Maddeler Sorunu, İstanbul Barosu Dergisi, c.69, S.1993/ 10-11-12, s.756-763.

AT Ülkeleri Hukuklarında Uyuşturucu Madde Suçları, İstanbul Barosu Dergisi, c.70, S.1996/ 7,8,9, s.457-461.

Yeni Adalet Dergisi

Uyuşturucu Maddeler ve Suç Politikası, Yeni Adalet Dergisi, yıl 5, S.36 (Haziran 1995), s.6.

Ankara Barosu Dergisi

Uyuşturucu Maddelerle Mücadelede Çağdaş Politikalar, Ankara Barosu Dergisi, y.53, S.2 (Nisan 1996), s.229-232.

Askeri Adalet Dergisi

Askeri Yargıtay kararları Işığında Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale getirmek Suçu, Askeri Adalet Dergisi, S:1998/1.

Türk Hukuk Dergisi

Ne bis in idem kuralı açısından TCK’nun 403/4. Maddesi, Türk Hukuk,Yıl 3, S.26, s.12-15.

Kontrollü Teslimat Yöntemi ve Uygulaması, Türk Hukuk, Yıl 3, S: 29/1998., s.12-16.

Gümrük Dünyası

Karapara Aklama ile Mücadelede merkezi Kuruluşların Önem ve Rolleri, Gümrük Dünyası, Ocak 1999.

Karapara Aklama Suçlarında Soruşturma Usulü, Gümrük Dünyası, Sayı 31(Ekim 2001), y.2001, s.6-11.

Örgütlü Suçlarla Mücadele Alanında Uluslararası ve Ulusal Çabalar, Gümrük Dünyası, Sayı 32, Ocak 2002.

Yolsuzluklarla Mücadelenin Karapara Aklama Boyutu ve Alınması Gereken Tedbirler, Gümrük Dünyası, Sayı 40 (Kış 2004),

Uluslararası Hukukta Karapara Aklama ile Mücadele, sayı 42,Yaz 2004

Küresel Köyde Yolsuzluk Salgını,  Gümrük Dünyası, Yaz 2006, S.50,s.41-47

Kolluğun Kimlik Sorma Yetkisi, S.53, İlkbahar 2007.

Türkiye’de Uyuşturucu Ve Uyarıcı Maddeler Suç Politikası , S.55, erişim adresi:http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/55/6.html

Adalet Dergisi

Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu Madde Temin Suçları, Adalet Dergisi, Yıl 91, S.4, Ağustos 2000, s. 74-93.

Çağdaş Fransız Yargı Sistemi, Adalet Dergisi, Yıl 92, S.6, Ocak 2001.

Cezaî Konularda Uluslararası Karşılıklı Adlî Yardım ve Fransız Hukukunda Düzenlenişi, Adalet Dergisi, Yıl 93, Sayı 10 Ocak 2002).

Milletlerarası Ceza Hukukunda Uyuşturucu Gelirlerinin Zapt ve müsaderesi, Adalet Dergisi, Yıl 94, Sayı 13 (Ekim 2002).

Belçika Hukukunda Suç Gelirlerinin Zapt ve Müsaderesine  İlişkin Yabancı Mahkeme  Kararlarının İnfazı, Adalet Dergisi, Yıl 94, Sayı 14, Ocak  2003.

Uluslarası Hukukta Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele ve Ulusal Hukuklara Yansımaları, Adalet Dergisi, Yıl 94, Sayı 15 (Nisan 2003).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Hürriyet ve Güvenlik Hakkı, Adalet Dergisi, Yıl 94, Sayı 16 (Temmuz 2003).

Hükümlülerin Nakli Hukuku ve Uygulaması, Adalet Dergisi, Yıl 94, Sayı 17 (Ekim 2003).

Uygulamada Suçluların İadesi, Adalet Dergisi, Yıl 95, Sayı 18 (Ocak 2004).

AİHS Bağlamında İşkence Yasağı, Adalet Dergisi, Yıl 95, Sayı 19 (Nisan 2004).

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi  ve Vücuttan Örnek Alınması. Adalet Dergisi,

98 (28), Mayıs 2007, 45-54. ss.

Hukuk ve Demokrasi Dergisi

Bakanların Cezai Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması Hukuk ve Demokrasi Dergisi, Yıl 1,S.2(Kasım 2003),

AİHM’nin Yargı Sistemimiz İçindeki Yeri, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, Yıl 1, S.3(Aralık, 2003)

Milenyumun Kabusu Küresel Terör, Yıl 1 S.4,(Ocak 2004)

İnterpol ve Kırmızı Bülten, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, Yıl 1, S.6(Mart, 2004)

Küresel Köyün Gölge İktidarları,Yıl 2,S.15 Küresel Mafyalar  Daha  Beyaz Yıkar, Hukuk ve Demokrasi, yıl 2, sayı 3, s.15-19.

Demokrasilerde Yargıcın Rolü ve Etkinliği, Hukuk ve Demokrasi,Yıl 1 Sayı :12, s.46-47

Güncel Hukuk

Günümüz Toplumunda Yargıcın Rolü, Güncel Hukuk, Haziran 2004.

Küresel Köyde Suç ve Adalet, Güncel Hukuk, Nisan 2007, S.4-40, s.24-27

Mevlâna Perspektifinden Hukuk Devleti Mart   2011 Sayfa 8,9

Vergi Sorunları Dergisi

Küresel Ekonominin Bulaşıcı Hastalığı: Karaparanın Aklanması, Vergi Sorunları, Yıl 29, S.217 (Ekim 2006), 97-109.

Aklama Suçunun Anatomisi(TCK 287), Yıl 30,S.220, Ocak 2007

GRECO Bağlamında Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası işbirliği, Yıl 30,S.235, Haziran 2007

Küresel Değişim Süreçleri ve Ulus Devletler, Yıl 31,S.241, Ekim 2008

Asitane Dergisi

Ergin Ergül, Mevlâna’dan Evrensel Hukuk İçin Persfektif, http://www.asitanedergisi.com/nisan/

Ergin Ergül, Hz. Mevlânâ’dan İyi. Yönetim İlkeleri. http://www.asitanedergisi.com/pdf/Asitane-haziran.pdf

Stratejik Düşünce Dergisi,

Mevlana Perspektifinden Düşünce ve İfade Özgürlüğü, Kasım 2010.

Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce,  Mart 2011 Sayfa 103,104,105

AİHM Perspektifinden Bin Ali’nin Tunus’u, Nisan 2011 Sayfa 59-60-61

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir