ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRK MEVZUATINDA YABANCI KAVRAMI VE TÜRLERİ

ÖZET

‘Yabancı’, gerek uluslararası hukuk gerek iç hukukun değişik dallarında önemli bir kavramdır. Hukuk sistemleri yabancılar hakkında vatandaşlardan farklı düzenlemeler öngörebilmektedir. Bu düzenlemeler yabancıların türleri­ne göre de farklı nitelik alabilmektedir. Çalışma yabancı kavramı ve türlerini uluslararası hukuk ve Türk hukuku ekseninde incelemektedir. Türk hukukun­da, yabancı kategorilerinden özellikle mülteci ve sığınmacı ile göçmen tanım­larının uluslararası hukuktan farklılık arz ettiği görülmektedir. Yeni mevzuat çalışmalarında iç hukuk hükümlerinin uluslararası düzenlemelere paralel hale getirilmesinde yarar vardır.

 

Anahtar Kelimeler: Yabancı, Vatansız, Sığınmacı, Mülteci, Göçmen.

 

ABSTRACT

The Concept and Types Of Alien in International Law and Turkish Legislation

‘Alien’ is an important concept in both international law and various fields of domestic law. Legal systems envisage a regulation on aliens different from citizens. These regulations may take different forms according to types of aliens. This study examines the concept and type of aliens on the basis of international law and Turkish law.
In Turkish law, particularly among aliens categories the definitons of refugee, asylum seeker and immigrant are differ­ent from international law. There is a need to align domestic law provisions in new legislative works with international instruments.

Key Words: Alien, Stateless, Asylum Seeker, Refugee, Immigrant.

 Kaynak: Türk İdare Dergisi, Aralık 2012, Sayı 475.

                    Dr.Ergin ERGÜL

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir