Hukukçu ve Yöneticiler İçin MEVLANA BİLGELİĞİ

Ölüme ve hayata, zamana ve tarihe yenilmeyen evrensel bilge Mevlânâ’nın birçok konudaki bilgelik mücevheri düşünce ve bilimsel öngörülerini daha önce duymuşsunuzdur.

Ancak onun, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yolsuzluk ve rüşvet, terör, kamuda iyi yönetim, etik ilkeler, stratejik düşünce gibi konuları da günümüze ve geleceğe ışık tutacak şekilde ele aldığını biliyor musunuz?

2011 Aralık ayı içinde çıkan eserde, evrensel hukuk, çağdaş yönetim ilkeleri ve stratejik düşünce açılarından da, Mevlânâ’nın sonsuz bilgelik okyanusundan çıkartılabilecek sayısız inci ve parlak ilhamlar olduğunu göreceksiniz. Aşağıda yer alan Giriş bölümünün esere ilişkin genel bir fikir vereceğini düşünmekteyim. Daha Fazlasını Oku

Mevlana’nın Kılavuzluğunda İkinci Dil Öğrenmenin Etkili Yolu

Ergin Ergül

Bu yazıda, “Herkes 1 Yılda Yabancı Dil Öğrenebilir” adlı baskısı biten kitabımıza ilişkin gelen sorular üzerine, 2012 yılı içinde yayınlamayı planladığım “Mevlana’nın Kılavuzluğunda İkinci Dil Öğrenmenin etkili yolu” adlı çalışmanın önsöz ve giriş bölümlerine yer vermek istiyorum. Böylelikle okuyucuların da bu çalışmanın daha da olgunlaşmasına görüş ve önerileri ile katkıda bulabileceklerini düşünüyorum. Daha Fazlasını Oku

İnsan Hakları

İnsan Haklan; “İnsanın doğasından kaynaklanan, bireylerin insan olma sıfatı dolayısıyla, insanlık onurunun gereği olarak sahip olduğu ve hiçbir iktidarın tanımasına ve korunmasına bağlı olmayan, diğer bir anlatımla Devletler ve iktidarlar tanımasa da, saygı göstermese de, yine varlıklarını devam ettiren, niteliklerini kaybetmeyen ve Devletin saygı göstermesi, karışmaması yanında, gerçekleşmesi için çaba göstermesi de gereken tüm hak ve özgürlükler” olarak tanımlanabilir.

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler insan Hakları Evrensel Bildirisi’nin ilanıyla birlikle, İnsan Hakları Devletlerin içişi olmaktan çıkmış ve evrenselleşmiştir. Bu bildiri, devletleri hukuksal hiç bir yükümlülük altına sokmamakla birlikte, Birleşmiş Milletlerin içinde ve dışında bir çok sözleşmeye ilham kaynağı olmuştur. Gerçekten, bu tarihi bildiriyi Çocuk Haklan Bildirisi gibi başka Bildiriler ve anılan bildiride yer alan hakları hukuksal güvenceye kavuşturmayı amaçlayan, gerek BM çerçevesinde gerekse Avrupa insan Hakları Sözleşmesi gibi bölgesel düzeyde Sözleşmeler izlemiştir. Günümüzde, geniş ve zengin bir uluslararası insan hakları mevzuatı oluşmuş, yeni ve bağımsız bir hukuk dalı, “İnsan Haklan Hukuku” ortaya çıkmıştır. Daha Fazlasını Oku

Herkes 1 Yılda Yabancı Dil Öğrenebilir

Yabancı dil öğrenmeye insan beyninin yapısı ve işleyişi alanında son 20 yıldaki keşifler ile etkili öğrenme, kişisel gelişim ve motivasyon teknikleri bağlamında ele alan eserde, dil öğrenme sevdalılarına başarılı bir kendi kendine yabancı «fil öğrenme yöntem ve teknikleri sunulmaktadır.

Dil öğrenmenin günlük hayatın doğal bir parçası hâlini almasını sağlayacak uygulamalar aktarılmaktadır. Burada anlatılanları uygulayarak, dil öğrenmeyi sürdürürseniz kendinizi rahat ifade edecek, harika konuşuyorsun dedirtecek ve öğreniminiz ya da mesleğiniz için gerekli dil sınavlarını rahatlıkla geçecek gerçek seviyeyi sekiz ile on iki ay arasında elde edersiniz.

Burada anlatılanlar kestirme yoldur. Kestirme yol varken dolambaçlı yollarda kaybolup, umudumuzu yitirmeyelim.

KİTABIN İÇERİĞİ

Dil Öğrenme Serüveninde ihtiyaç duyulan teknik, taktik, ipucu ve Motivasyon ilkeleri.

Kitabın Tam Metnini Ücretsiz Olarak indirmek için Bağlantıyı Tıklayınız (Sağ Tıklayıp “Hedefi Farklı Kaydet” diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

Not: Tez; iphone, ipad, ereader, tablet pc gibi cihazlar için uygun formatta olup bu cihazlarda da okunabilir.

T.C. Anayasası ve İnsan Hakları

Çağdaş Devletlerde, anayasal kurumlar ve politikalar hukuk kurallarına tabidir. Kurumların örgütlenmesini ve işleyişini belirleyen bu kurallar vatandaşlar kadar siyasi erki kullananlar için de uyulması mecburidir. Anayasal kurum ve politikalara uygulanan bu hukuk kuralları bir devletin anayasasını oluşturur.

Modern Türkiye’nin halen yürürlükteki Anayasası bilindiği gibi 1982 tarihlidir. “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 4709 Sayılı Yasa” ile 1982 tarihli T.C Anayasasında gerçekleştirilen kapsamlı ve önemli değişiklikler, Anayasanın son şeklini içeren doğru ve kullanışlı bir metnini hazırlayarak yayınlama düşüncemizi ortaya çıkarmıştır.

Değişiklik teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Grubu bulunan Siyasî Partilerin eşit şekilde temsil edildiği Partilerarası Uzlaşma Komisyonunca hazırlanmıştır. 37 maddelik teklifin 34 maddesi kanunlaşmış, Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulan 86. madde ise, 4720 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiştir.

Sözkonusu değişiklikler bağlamında; Daha Fazlasını Oku

La SAGESSE De RÛMÎ


Jalâl al-Dîn Rûmî (1207-1273), connu en Orient sous le nom de plume de Mevlânâ (turc) ou Mawlanâ (persan et arabe) fut à la fois un grand philosophe mystique, un penseur et un prédicateur apprécié, un poète talentueux et fécond, et un maître spirituel reconnu. Les principes auxquels Rûmi attache le plus d’importance, dans le domaine de  développement personnel, sont ceux qui procurent la sérénité pour soi-même et pour son entourage, qui élèvent moralement l’homme, comme la modestie, la patience, la résignation, l’abnégation, la bonté et l’honnêteté. Rûmi prêchait de ne pas faire de discrimination de couleur, de race, de classe, de richesse et de force, et d’aimer et respecter tous les hommes puisque chaque homme est le reflet de l’Etre absolu. Par son appel: “Viens, viens, viens encore”, il a appelé toute l’humanité à suivre son chemin, s’imposant le devoir de l’éduquer et de la sublimer. Ce sage, fait partie, par sa richesse, du patrimoine spirituel de l’humanité entière. C’est la raison pour laquelle, En 1989, L’ UNESCO a inclus les travaux de Rûmî parmi les trésors littéraires qui constituent une partie de l’héritage culturel de l’humanité. L’UNESCO célèbre en 2007 le 800e anniversaire de la naissance de Rûmî.
Ergin Ergul est juriste et écrivain turc,  déjà publié douze livres en turc et c’est son premier œuvre en français

Uyuşturucu Maddeler ve Suçları


Uyuşturucu madde kavramı, çeşitleri ve etikleri.

Alışkanlık, itiyat, iptila, bağımlılık, yoksunluk ve tolerans kavramları.

İstatistiklerle dünyada ve ülkemizde uyuşturucu maddeler sorunu.

Avrupa ülkeleri mevzuatlarının karşılaştırmalı incelemesi

Öğreti ve uygulamada uyuşturucu madde suçları.

Adli Tıp açısından uyuşturucu maddeler sorunu.

Uyuşturucu madde suçlarına ilişkin en son Yargıtay İçtihatları (1992-1997)

Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanun

Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun

1961-1971-1988 BM Sözleşmeleri ve Diğer ilgili mevzuat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uygulaması

Çağımızda, bir ülkenin uygarlıktaki yeri maddi ilerlemesi yanında, insan haklarını güvence altına alması ve gerçekleştirmesi derecesi ile de ölçülmektedir. Hatta günümüzde insan hakları, siyasal meşruluğun temel ölçütü haline gelmiştir. Devlet, bu haklara dayandırılmalı ve bütün uygulamalarında bu hakları gözetmelidir. Sözkonusu hakların ihlali durumunda ise, bireylere uygun ve yeterli hak arama olanağı sağlanmalıdır. Hiç kuşkusuz bu konuda temel rol ve görev yargı organları ve hukukçular başta olmak üzere uygulamacılarındır.

Bilinmelidir ki, insan hakları, bazen yanlış olarak sunulduğu gibi, ‘ayrılıkçı’ ve istikrarsızlaştırıcı ‘marjinal’ talepler değil; aksine, fertlerin ve toplumsal grupların birarada yaşama iradesini birleştirerek genel bir hoşgörü, uzlaşı ortamı ve iç barış yaratan bir ‘üst’ değerdir.

AİHS hükümlerinin açıklanmasını AİHM’nin somut durumlarda sözkonusu hükümleri yorumlama ve uygulaması çerçevesinde ele alan eserin ilk baskının büyük ilgi görmesi ve kısa sürede tükenmesiyle birlikte bu yeni baskı gündeme geldi. Daha Fazlasını Oku

Kara Ekonomi ve Aklama Suçu

Kayıtdışı ekonominin bir kesimini oluşturan kara ekonomi, başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere, olağanüstü tutarlarda karapara doğuran genelde sınıraşan çok sayıda suç faaliyetini içerir. Bunu izleyen aşamada ise, karaparanın yasallaştırılmasına imkân veren aklama işlemi devreye girmektedir. Aklanan suç gelirleri, yine kazanç sağlayıcı suç faaliyetlerinde kullanılarak, birbirini besleyen bir suç-kazanç zinciri sarmalı halinde, sosyal, ekonomik ve demokratik yapıları da tahrip eden kara ekonomiye altyapı oluşturmaktadır.

Dünya kara sandığının tutarı 1 ilâ 2 trilyon dolar arasında tahmin edilmektedir. Bu para vasıtasıyla ve özellikle yolsuzluk, şantaj, haksız rekabet gibi metotlarla kamusal hayatın ve malî dolaşımların denetimi yoluyla, sınıraşan suç örgütleri 21. yüzyıla damgasını vuracak küresel bir kabus olma yolunda ilerlemektedir. Günümüzde, küreselleşen kara ekonomi içinde para aklama, sınıraşan örgütlü suç faaliyetlerinin doğal bir boyutu haline gelmiştir. Artık, mafyalar daha hızlı ve daha beyaz yıkamaktadır. Daha Fazlasını Oku

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uygulaması

Coğrafi olarak Türkiye’nin dışında olsa da, Türk Yargıtayı’nın Danıştayı’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlan hakkında bile ihlâl karan verebilen Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi artık Türk yargı sisteminin önemli bir parçasını olııştıınnaktadır. Bu da, onun yakından tanınması gereksinimini ortaya koymaktadır. Bu ise. aneak Mahkemenin yapısı, işleyişi ve yargılama usulünün iyi anlaşılması ye içtihatlarının izlenmesi ile mümkündür.
Mahkemenin bazı kararları başka ülkelerde olduğu gibi bazen ülkemizde de büyük gürültü koparmakla, iarafsızlığım sorgulama ve çifte standart iddialarına kadar giden tanışma ve tepkilere yol açabilmektedir. Aneak söz konusu yakınmalar. Mahkeme içtihatlarına kayıtsız kalmaya yol açmamalıdır. Çünkü her halükârda daha iyi mücadele edebilmek için yanlışı tanımak gerekte. Diğer yandan AİHM içtihatlarının kimi eskimiş anlayışlarımızdan kurtulmamız ve çağdaş ve demokratik değerleri hayata geçirmemiz için gerekli hukukî bilinci uyandırma işlevini de göz ardı etmemeliyiz. Daha Fazlasını Oku